Skip to content

'DGA’s moeten belasting betalen over bovenmatige leningen’

13 maart 2023

 

Op 1 januari 2023 trad de Wet excessief lenen in werking. Dit betekent dat aanmerkelijk belanghouders die meer dan € 700.000 lenen van hun eigen BV voortaan inkomstenbelasting in box 2 betalen. Voor veel DGA’s is dit een behoorlijke lastenverzwaring en daarom is het voor de financieel adviseur hèt moment om met hun zakelijke klanten in gesprek te gaan.

Als een belastingplichtige en zijn/haar partner in meerdere vennootschappen een aanmerkelijk belang heeft en van deze vennootschappen leent, worden alle leningen bij deze vennootschappen bij elkaar opgeteld. De totale omvang van de schulden wordt dus vanuit de positie van de aanmerkelijk belanghouder beoordeeld.

Uitzonderingen

Ook eigenwoningschulden bij de eigen vennootschap vallen onder het begrip schulden, maar hiervoor gelden twee uitzonderingen. Eigenwoningschulden waarvoor een recht van hypotheek aan de vennootschap is verstrekt, worden uitgezonderd. En eigenwoningschulden die vóór 31 december 2022 bestaan geldt ook deze extra voorwaarde van het recht van hypotheek niet.

Fictief regulier voordeel

Het bovenmatige deel van de leningen wordt belast als: fictief regulier voordeel, met 26,9% inkomstenbelasting (box 2 tarief). In geval van fiscaal partners kan dit ‘fictief regulier voordeel’ bij de aangifte inkomstenbelasting als een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel aan elkaar worden toebedeeld. Zeker als we vanaf 2024 te maken krijgen met een progressief AB tarief kan het interessant zijn om te kijken aan wie dit fictieve voordeel wordt toegerekend!

Ook de schulden van verbonden personen aan vennootschap van de aanmerkelijkbelanghouder tellen mee bij de bepaling van de bovenmatigheid. Over deze schulden wordt dus ook een fictief regulier voordeel toegerekend aan de AB houder voor zover deze meer dan € 700.000 bedragen.

Extra aanleiding voor een passend advies aan de DGA in 2023

Wat betekent dit nu in praktijk voor een aanmerkelijk belang houder met een lening bij zijn BV? Wat zijn de gevolgen als de lening wordt aangehouden, opgehoogd of afgelost?

Een aanmerkelijkbelanghouder kan bijvoorbeeld de schulden bij de BV aflossen uit eigen middelen, door middel van een dividenduitkering of door herfinanciering van de schuld bij de bank. Maar wellicht is niet aflossen ook te overwegen als het fictief voordeel te zijner tijd met een negatief fictief voordeel verrekend kan worden. Bijvoorbeeld wanneer de BV wordt verkocht en het verrekend kan worden met de verkoopwinst die wordt gerealiseerd.

Kortom, veel vraagstukken waarbij u uw klant kunt adviseren!

Reken het door met de Personal Finance Planner

Als eerste peildatum geldt 31 december 2023. Op dat moment wordt voor het eerst getoetst of de schulden hoger zijn dan € 700.000. Deze peildatum biedt aanmerkelijkbelanghouders dus de mogelijkheid om hun schuldenpositie terug te brengen. Het geeft u, als financieel adviseur, de tijd om uw zakelijke klanten te benaderen voor advies.

De Personal Finance Planner biedt u daarbij mogelijkheid om verschillende scenario’s voor uw klant door te rekenen. Zo kunnen de mogelijke opties goed vergeleken worden en geeft u uw klant het best passende advies!