Skip to content

Een nieuw pensioenstelsel in 2023, wat betekent dit voor mij?

27 september 2022

Nederlanders zijn een spaarzaam volk. Niet voor niets omvat ons totale pensioenvermogen bijna € 2.000 miljard! En ondanks dat ons pensioenstelsel internationaal gezien als ‘goed’ wordt bestempeld, is het nodig aan verandering toe.

Het oude pensioenstelsel past niet meer bij ons huidige leven. We veranderen vaker van baan, we  worden ouder en de gehanteerde rekenrentes zijn laag. De pensioenfondsen kunnen steeds moeilijker aan de pensioenverplichtingen voldoen en het feit dat jongeren meebetalen aan het pensioen van ouderen wordt niet meer als ‘fair’ gezien. Kortom: tijd voor een nieuw pensioenstelsel!

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de nieuwe regels in op 1 januari 2023. Van 2023 tot en met 2026 kunnen de pensioenuitvoerders het nieuwe stelsel implementeren. Ze hebben daarbij de keuze uit drie verschillende regelingen; het nieuwe pensioencontract, de verbeterde premieregeling en de verzekerde regeling (alleen mogelijk voor verzekeraars). De pensioenuitvoerders hebben de keuze om bestaande pensioenaanspraken direct op te nemen in het nieuwe pensioenstelsel. Ze zijn niet verplicht om de bestaande regelingen om te zetten. Doen ze dit niet, dan blijven de oude pensioenrechten gehandhaafd, maar dan moeten ze wel met twee administratiesystemen blijven werken. Het streven is dat vanaf 1 januari 2027 alle pensioenregelingen aan de nieuwe wetgeving voldoen.

Meer flexibiliteit, meer (on)zekerheid.

In het nieuwe stelsel bestaan geen gegarandeerde pensioenen meer. Iedere werknemer krijgt een eigen belegde pensioenpot, waarin de werkgever en/of werknemer jaarlijks een premie stort. Deze premie is gebaseerd op een percentage van je grondslag. Dit percentage is voor iedere deelnemer gelijk. Bij de bepaling van de hoogte van dit percentage wordt rekening gehouden met een verwacht rendement (een projectierendement). Het daadwerkelijk gerealiseerde rendement van je pensioenvermogen kan uiteraard afwijken. Je pensioenvermogen en de hoogte van je ouderdomspensioen beweegt dus mee met de economische ontwikkelingen.

Het nabestaandenpensioen bedraagt maximaal 50% van het salaris en is verzekerd op risicobasis. Het wezenpensioen bedraagt maximaal 20% van het salaris en is ook verzekerd op risicobasis.

Wanneer je van baan wisselt, stopt met werken of voor jezelf begint, dan wil je dat je pensioenopbouw doorgaat. In het nieuwe pensioenstelsel is dit beter geregeld. Als je voor een werkgever blijft werken, dan gaat de opbouw in je pensioenpot door. Als je zelfstandige wordt, dan kun je via lijfrenten evenveel oudedagsvoorziening opbouwen als iemand in loondienst. Maar let op: het nabestaandenpensioen is voortaan altijd op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat de dekking na einde dienstverband vervalt!

Ook op het moment dat je pensioenuitkering start, biedt het nieuwe pensioenstelsel flexibiliteit. Je kunt vanaf 1 januari 2023 op jouw pensioendatum eenmalig een bedrag opnemen tot maximaal 10% van de pensioenwaarde. Of je kiest voor een hoog-laag pensioen uitkering. Dat betekent dat je gedurende een aantal jaren een hogere pensioen uitkering krijgt. Daarna daalt de uitkering. Het aantal jaren dat je een hoog pensioen mag ontvangen, mag niet meer dan 10 jaar en niet minder dan 5 jaar zijn. De verhouding van het hoog-laag pensioen moet minimaal 100:75 zijn. Dat wil zeggen dat de laagste uitkering minimaal 75% moet bedragen van de hoogste.

 

Meer flexibiliteit, meer zekerheid. Met de Personal Finance Planner weet je het zeker!

Het nieuwe pensioenstelsel biedt veel flexibiliteit aan de deelnemers. En voor zelfstandigen ook een behoorlijke verruiming om (fiscaal gefacilieerd) een oudedagsvoorziening op te bouwen. Daar staan echter weer onzekerheden tegenover op het gebied van rendement en een nabestaandenpensioen op risicobasis. Met name de deelnemers in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar bouwen in het nieuwe stelsel minder pensioen op. Ze zullen hiervoor gecompenseerd worden, maar hoe dit in praktijk gaat plaats vinden, is nog niet volledig uitgewerkt.

Iedere wijziging brengt onrust en vragen teweeg. Met de Personal Finance Planner rekent de financieel adviseur jouw financiële vraagstukken door. Zo krijg je inzicht, kun je scenario’s vergelijken  en kun je samen een actieplan opstellen. Dat geeft rust!