Skip to content

Wat houdt de Wet Toekomst Pensioenen voor advies in?

14 december 2021

 

Afgelopen jaren is er veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder, wisselen vaker van baan of gaan voor zichzelf beginnen. Het huidige pensioenstelsel sluit op al deze ontwikkelingen onvoldoende op aan. Daarnaast zijn de pensioenen al jaren niet verhoogd en is de belofte van zekerheid voor de pensioenuitkering in de toekomst lang niet altijd waargemaakt.

Om deze redenen heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten met herziende afspraken. Deze afspraken zijn uitgewerkt in "het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen". Dit wetsvoorstel is naar de Raad van State gestuurd voor advies en naar verwachting zal het in het voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Transparanter en persoonlijker pensioen

Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet 1 januari 2023 in werking te laten treden. In het nieuwe pensioenstelsel zijn er dan nog twee soorten pensioencontracten: het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. De pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

De afspraken die zijn gemaakt zorgen voor een transparanter en persoonlijker pensioen en sluiten beter aan bij de ontwikkeling van onze economie. Dat betekent dat als het goed gaat met de economie dat je deze ontwikkeling ook terugziet in het pensioen. De keerzijde is als het tegenzit, dan wordt het pensioen naar beneden bijgesteld. Deelnemers krijgen meer inzicht in welke premie er wordt ingelegd, wat het persoonlijk voor hen gereserveerde vermogen is en hoeveel pensioen zij kunnen verwachten. Dat wordt jaarlijks zichtbaar gemaakt.

Overigens niet alles wordt anders. De sterke punten uit het huidige stelsel blijven behouden. Solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten evenals de huidige verplichtstelling. Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen voor het nabestaandenpensioen, een voorstel voor experimenteerwetgeving voor pensioenopbouw door zelfstandigen en een wijziging waardoor in de uitzendsector eerder pensioen opgebouwd zal worden dan nu.


Onderdelen pensioenakkoord inwerking getreden

Het kabinet en sociale partners hebben ook afspraken gemaakt over minder snel stijgen van de AOW-leeftijd, vervroegd pensioen (RVU), impuls voor duurzame inzetbaarheid (MDIEU) en een extra keuzerecht. Dit laatste houdt in dat men eenmalig een bedrag van het pensioenvermogen kan laten uitbetalen. Wetgeving op deze onderdelen is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en deels inwerking getreden.

Inzicht in jouw financiële toekomst?

Ons pensioenstelsel bestaat uit een 3-pijlersysteem (overheid, werkgever, privé voorzieningen). De hoogte van het inkomen na je pensioendatum hangt af van verschillende factoren. In sommige gevallen staat de hoogte vast, in andere gevallen kan je in grote mate zelf invloed op uitoefenen. Veranderingen in je privé- of werksituatie zijn vaak van invloed op de hoogte van je pensioen. Bijvoorbeeld als je eerder stopt met werken, gaat scheiden, of je partner overlijdt.

Wil je weten hoe jouw financiële toekomst eruitziet? Wij adviseren je om samen met een specialist een Financieel Plan te maken die jouw financiële situatie en jouw toekomst wensen in kaart brengt. Dit is overigens niet alleen van belang voor jouw financiële toekomst als persoon, maar ook als stel of gezin.